Reset Password

Zarezerwuj termin
Advanced Search
Your search results

Regulamin

Regulamin strony www.mazurylodki.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa mazurylodki.pl, oferująca wynajem (czarter) łodzi prowadzony jest przez Artur Ciepliński prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ArtTeam Artur Ciepliński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9511856422, REGON 142271460

§ 2

Definicje

 1. Armator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ArtTeam Artur Ciepliński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9511856422, REGON 142271460

 2. Czarterujący – każdy podmiot dokonujący rezerwacji czarteru za pośrednictwem strony mazurylodki.pl.

 3. Czarter – wynajęcie łodzi na stronie www.mazurylodki.pl

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin strony mazurylodki.pl.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Czarteru z Armatorem.

 7. Konto – konto klienta, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Czarterach

 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie mazurylodki.pl, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz rezerwacji – interaktywny formularz dostępny umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie rezerwacji łodzi oraz określenie warunków Umowy Czarteru, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Łódź – dostępna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Czarteru między Armatorem a Czarterującym.

 11. Umowa Czarteru – umowa czarteru łodzi zawierana albo zawarta między Armatorem a Czarterującym za pośrednictwem strony internetowej mazurylodki.pl.

§ 3

Kontakt ze stroną

 1. Adres Armatora: Warszawa ul. Odkryta 48E/605

 2. Port Armatora: Piękna Góra; Łabędzi Ostrów

 3. Adres e-mail Armatora: czarter@mazurylodki.pl

 4. Numer telefonu Armatora: 503083353

 5. Numer rachunku bankowego Armatora 49 1140 2004 0000 3702 3528 8740 mbank

 6. Czarterujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze strony mazurylodki.pl, w tym przeglądania Łodzi oraz składania zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Armator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Czarterującego.

 2. Przeglądanie łodzi nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień na łodzi znajdujące się w asortymencie strony możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych osobowych.

 2. Założenie Konta jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Armatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się na stronę (opcjonalnie);

 2. wybrać łódź będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „rezerwuję” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności zaliczki w momencie rezerwacji:

 1. Płatności elektroniczne przez przelewy24

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za czarter:

 1. Płatności elektroniczne przez przelewy24

3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Czarteru między Czarterującym a Armatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Czarterującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Armator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Armatora Czarterującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Armatora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz wysłanie Umowy Czarteru. Z chwilą otrzymania przez Czarterującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Czarteru między stronami.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zerwanie umowy wymaga formy pisemnej.

 2. Jeżeli Czarterujący wycofa się z umowy nie później niż 2 tygodnie przed podstawieniem jachtu do czarteru, wówczas nie przysługuje mu zwrot wpłaconych kwot, a w razie rezygnacji po tym terminie, Armatorowi przysługuje od Czarterującego łącznie 2/3 całkowitej opłaty czarterowej.

 3. Czarterujący na skutek niedotrzymania terminu zwrócenia jachtu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, jest zobowiązany do zapłacenia Armatorowi kary za zwłokę w wysokości 50,00 PLN za każdą godzinę opóźnienia przez pierwsze 8 godzin. W przypadku zwłoki dłuższej niż 8 godzin, Czarterujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich strat Armatora wynikających z nieoddania jachtu na czas i powstałych w wyniku tego opóźnień związanych z przygotowaniem jachtu dla następnego czarterobiorcy, z którym Armator podpisał umowę na takich jak niniejsze zasadach.

 4. Jeżeli Armator rażąco zaniedba postanowienia niniejszej umowy dotyczące wyposażenia jachtu lub nie ubezpieczy jachtu, Czarterujący ma prawo zerwać umowę i natychmiast otrzymać zwrot wszystkich kwoty zapłaconych Armatorowi. Taka sytuacja może być traktowana jak sprawa sporna.

 5. Jeżeli Armator  przekroczy termin podstawienia jachtu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, o co najmniej 8 godzin, wówczas Czarterujący może uznać, że Armator zerwał niniejszą umowę.

 6. Armator na skutek niedotrzymania terminu podstawienia jachtu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, jest zobowiązany do zapłacenia Czarterującemu kary za zwłokę w wysokości 50,00 PLN za każdą godzinę opóźnienia, o ile umowa nie zostanie zerwana.

 7. Jeśli Armator wycofa się z umowy, do dnia terminu podstawienia jachtu do czarteru włącznie, wówczas ma obowiązek zwrócić Czarterującemu zapłacone przez niego kwoty i dodatkowo zapłacić Czarterującemu karę umowną w kwocie równej wpłaconej przez niego zaliczce, w terminie do planowanego dnia podstawienia jachtu.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Armator. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na stronie mazurylodki.pl

 2. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem strony internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Czarteru, a jeżeli Czarterujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez stronę internetową zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie poinformuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

32 thoughts on “Regulamin

 • on Listopad 19, 2019

  autolike, autoliker, Autolike, Autoliker, Status Liker, auto like, Autoliker, Auto Liker, ZFN Liker, Increase Likes, Auto Like, auto liker, Photo Liker, Status Auto Liker, Autolike International, Working Auto Liker, Photo Auto Liker

 • on Listopad 19, 2019

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this sensible
  paragraph.

 • on Marzec 30, 2020

  Incredible points. Sound arguments. Keep up the amazing work.

 • on Maj 21, 2020

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my
  zynga group? There’s a lot of folks that I
  think would really appreciate your content. Please let me know.
  Many thanks

 • on Czerwiec 15, 2020

  That is very attention-grabbing, You are an excessively skilled blogger.
  I have joined your rss feed and stay up for in quest of extra of your magnificent post.
  Additionally, I’ve shared your site in my social networks

 • on Czerwiec 23, 2020

  Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

  I will be sure to bookmark it and return to read more of your
  useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 • on Sierpień 4, 2020

  It’s an amazing paragraph for all the web users; they will obtain benefit from
  it I am sure.

 • on Sierpień 11, 2020

  I’m gone to convey my little brother, that he should also pay a quick visit
  this website on regular basis to take updated from newest gossip.

 • on Sierpień 11, 2020

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic
  to be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 • Hey there! I simply wish to give you a huge thumbs up for your great info you’ve got here on this post.

  I am returning to your web site for more soon. adreamoftrains web hosting service

 • on Sierpień 14, 2020

  excellent post, very informative. I wonder why the opposite specialists of
  this sector don’t realize this. You must continue your writing.
  I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

 • on Sierpień 14, 2020

  Everything is very open with a clear clarification of the issues.

  It was really informative. Your site is very useful.
  Thank you for sharing!

 • on Sierpień 14, 2020

  Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good success. If you know of any please share.
  Kudos!

 • on Sierpień 24, 2020

  Howdy are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my
  own. Do you require any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 • on Sierpień 24, 2020

  Thank you, I have just been looking for info approximately this topic for ages and yours is the greatest I have found out till now.
  However, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 • on Sierpień 24, 2020

  I every time spent my half an hour to read this weblog’s content everyday along with a mug of coffee.
  cheap flights 3gqLYTc

 • on Sierpień 25, 2020

  I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  cheap flights 2CSYEon

 • on Sierpień 25, 2020

  Asking questions are genuinely fastidious thing
  if you are not understanding anything fully, but this paragraph provides pleasant understanding yet.
  y2yxvvfw cheap flights

 • on Sierpień 25, 2020

  Greetings I am so thrilled I found your blog, I really found you by error,
  while I was searching on Aol for something
  else, Nonetheless I am here now and would just
  like to say cheers for a marvelous post and a all round exciting
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it
  all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read more, Please do keep
  up the fantastic b. cheap flights y2yxvvfw

 • on Sierpień 25, 2020

  I know this site offers quality based content and extra information, is there any other website which gives such data in quality?

 • on Sierpień 26, 2020

  Wonderful, what a webpage it is! This weblog presents valuable data to us, keep it up.

 • on Sierpień 26, 2020

  Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be
  waiting for your further write ups thanks once again.

 • on Sierpień 26, 2020

  Keep on working, great job! cheap flights yynxznuh

 • on Sierpień 26, 2020

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any points for rookie blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 • on Sierpień 27, 2020

  Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 • on Sierpień 27, 2020

  Somebody necessarily help to make severely articles
  I might state. This is the very first time I frequented your web
  page and up to now? I surprised with the analysis you made to
  make this actual put up extraordinary. Excellent
  activity!

 • on Sierpień 28, 2020

  Hi there! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?

  My weblog looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem.

  If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 • on Sierpień 28, 2020

  Pretty element of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to
  say that I acquire actually loved account your
  blog posts. Anyway I’ll be subscribing in your feeds or even I
  fulfillment you get admission to consistently quickly.

 • on Sierpień 31, 2020

  Thanks in support of sharing such a fastidious thought, paragraph is pleasant, thats why i have read it entirely

 • on Sierpień 31, 2020

  Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the great spirit.

 • on Sierpień 31, 2020

  Genuinely no matter if someone doesn’t be aware of afterward its up to other visitors that they will
  assist, so here it takes place.

 • on Wrzesień 5, 2020

  Hi, its nice article on the topic of media print, we all be familiar with media is a
  fantastic source of data.

Leave a Reply

Your email address will not be published.