Reset Password

Zarezerwuj termin
Advanced Search
Your search results

Regulamin

Regulamin strony www.mazurylodki.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa mazurylodki.pl, oferująca wynajem (czarter) łodzi prowadzony jest przez Artur Ciepliński prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ArtTeam Artur Ciepliński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9511856422, REGON 142271460

§ 2

Definicje

 1. Armator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ArtTeam Artur Ciepliński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9511856422, REGON 142271460

 2. Czarterujący – każdy podmiot dokonujący rezerwacji czarteru za pośrednictwem strony mazurylodki.pl.

 3. Czarter – wynajęcie łodzi na stronie www.mazurylodki.pl

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin strony mazurylodki.pl.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Czarteru z Armatorem.

 7. Konto – konto klienta, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Czarterach

 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie mazurylodki.pl, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz rezerwacji – interaktywny formularz dostępny umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie rezerwacji łodzi oraz określenie warunków Umowy Czarteru, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Łódź – dostępna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Czarteru między Armatorem a Czarterującym.

 11. Umowa Czarteru – umowa czarteru łodzi zawierana albo zawarta między Armatorem a Czarterującym za pośrednictwem strony internetowej mazurylodki.pl.

§ 3

Kontakt ze stroną

 1. Adres Armatora: Warszawa ul. Odkryta 48E/605

 2. Port Armatora: Piękna Góra; Łabędzi Ostrów

 3. Adres e-mail Armatora: czarter@mazurylodki.pl

 4. Numer telefonu Armatora: 503083353

 5. Numer rachunku bankowego Armatora 49 1140 2004 0000 3702 3528 8740 mbank

 6. Czarterujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze strony mazurylodki.pl, w tym przeglądania Łodzi oraz składania zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Armator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Czarterującego.

 2. Przeglądanie łodzi nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień na łodzi znajdujące się w asortymencie strony możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych osobowych.

 2. Założenie Konta jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Armatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się na stronę (opcjonalnie);

 2. wybrać łódź będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „rezerwuję” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności zaliczki w momencie rezerwacji:

 1. Płatności elektroniczne przez przelewy24

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za czarter:

 1. Płatności elektroniczne przez przelewy24

3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Czarteru między Czarterującym a Armatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Czarterującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Armator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Armatora Czarterującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Armatora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz wysłanie Umowy Czarteru. Z chwilą otrzymania przez Czarterującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Czarteru między stronami.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zerwanie umowy wymaga formy pisemnej.

 2. Jeżeli Czarterujący wycofa się z umowy nie później niż 2 tygodnie przed podstawieniem jachtu do czarteru, wówczas nie przysługuje mu zwrot wpłaconych kwot, a w razie rezygnacji po tym terminie, Armatorowi przysługuje od Czarterującego łącznie 2/3 całkowitej opłaty czarterowej.

 3. Czarterujący na skutek niedotrzymania terminu zwrócenia jachtu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, jest zobowiązany do zapłacenia Armatorowi kary za zwłokę w wysokości 50,00 PLN za każdą godzinę opóźnienia przez pierwsze 8 godzin. W przypadku zwłoki dłuższej niż 8 godzin, Czarterujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich strat Armatora wynikających z nieoddania jachtu na czas i powstałych w wyniku tego opóźnień związanych z przygotowaniem jachtu dla następnego czarterobiorcy, z którym Armator podpisał umowę na takich jak niniejsze zasadach.

 4. Jeżeli Armator rażąco zaniedba postanowienia niniejszej umowy dotyczące wyposażenia jachtu lub nie ubezpieczy jachtu, Czarterujący ma prawo zerwać umowę i natychmiast otrzymać zwrot wszystkich kwoty zapłaconych Armatorowi. Taka sytuacja może być traktowana jak sprawa sporna.

 5. Jeżeli Armator  przekroczy termin podstawienia jachtu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, o co najmniej 8 godzin, wówczas Czarterujący może uznać, że Armator zerwał niniejszą umowę.

 6. Armator na skutek niedotrzymania terminu podstawienia jachtu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, jest zobowiązany do zapłacenia Czarterującemu kary za zwłokę w wysokości 50,00 PLN za każdą godzinę opóźnienia, o ile umowa nie zostanie zerwana.

 7. Jeśli Armator wycofa się z umowy, do dnia terminu podstawienia jachtu do czarteru włącznie, wówczas ma obowiązek zwrócić Czarterującemu zapłacone przez niego kwoty i dodatkowo zapłacić Czarterującemu karę umowną w kwocie równej wpłaconej przez niego zaliczce, w terminie do planowanego dnia podstawienia jachtu.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Armator. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na stronie mazurylodki.pl

 2. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem strony internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Czarteru, a jeżeli Czarterujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez stronę internetową zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie poinformuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Leave a Reply

Your email address will not be published.