Reset Password

Zarezerwuj termin
Advanced Search
Your search results

Regulamin

Regulamin strony www.mazurylodki.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa mazurylodki.pl, oferująca wynajem (czarter) łodzi prowadzony jest przez Artur Ciepliński prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ArtTeam Artur Ciepliński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9511856422, REGON 142271460

§ 2

Definicje

 1. Armator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ArtTeam Artur Ciepliński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9511856422, REGON 142271460

 2. Czarterujący – każdy podmiot dokonujący rezerwacji czarteru za pośrednictwem strony mazurylodki.pl.

 3. Czarter – wynajęcie łodzi na stronie www.mazurylodki.pl

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin strony mazurylodki.pl.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Czarteru z Armatorem.

 7. Konto – konto klienta, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Czarterach

 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie mazurylodki.pl, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz rezerwacji – interaktywny formularz dostępny umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie rezerwacji łodzi oraz określenie warunków Umowy Czarteru, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Łódź – dostępna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Czarteru między Armatorem a Czarterującym.

 11. Umowa Czarteru – umowa czarteru łodzi zawierana albo zawarta między Armatorem a Czarterującym za pośrednictwem strony internetowej mazurylodki.pl.

§ 3

Kontakt ze stroną

 1. Adres Armatora: Warszawa ul. Odkryta 48E/605

 2. Port Armatora: Piękna Góra; Łabędzi Ostrów

 3. Adres e-mail Armatora: czarter@mazurylodki.pl

 4. Numer telefonu Armatora: 503083353

 5. Numer rachunku bankowego Armatora 49 1140 2004 0000 3702 3528 8740 mbank

 6. Czarterujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze strony mazurylodki.pl, w tym przeglądania Łodzi oraz składania zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Armator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Czarterującego.

 2. Przeglądanie łodzi nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień na łodzi znajdujące się w asortymencie strony możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych osobowych.

 2. Założenie Konta jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Armatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się na stronę (opcjonalnie);

 2. wybrać łódź będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „rezerwuję” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności zaliczki w momencie rezerwacji:

 1. Płatności elektroniczne przez przelewy24

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za czarter:

 1. Płatności elektroniczne przez przelewy24

3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Czarteru między Czarterującym a Armatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Czarterującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Armator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Armatora Czarterującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Armatora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz wysłanie Umowy Czarteru. Z chwilą otrzymania przez Czarterującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Czarteru między stronami.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zerwanie umowy wymaga formy pisemnej.

 2. Jeżeli Czarterujący wycofa się z umowy nie później niż 2 tygodnie przed podstawieniem jachtu do czarteru, wówczas nie przysługuje mu zwrot wpłaconych kwot, a w razie rezygnacji po tym terminie, Armatorowi przysługuje od Czarterującego łącznie 2/3 całkowitej opłaty czarterowej.

 3. Czarterujący na skutek niedotrzymania terminu zwrócenia jachtu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, jest zobowiązany do zapłacenia Armatorowi kary za zwłokę w wysokości 50,00 PLN za każdą godzinę opóźnienia przez pierwsze 8 godzin. W przypadku zwłoki dłuższej niż 8 godzin, Czarterujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich strat Armatora wynikających z nieoddania jachtu na czas i powstałych w wyniku tego opóźnień związanych z przygotowaniem jachtu dla następnego czarterobiorcy, z którym Armator podpisał umowę na takich jak niniejsze zasadach.

 4. Jeżeli Armator rażąco zaniedba postanowienia niniejszej umowy dotyczące wyposażenia jachtu lub nie ubezpieczy jachtu, Czarterujący ma prawo zerwać umowę i natychmiast otrzymać zwrot wszystkich kwoty zapłaconych Armatorowi. Taka sytuacja może być traktowana jak sprawa sporna.

 5. Jeżeli Armator  przekroczy termin podstawienia jachtu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, o co najmniej 8 godzin, wówczas Czarterujący może uznać, że Armator zerwał niniejszą umowę.

 6. Armator na skutek niedotrzymania terminu podstawienia jachtu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, jest zobowiązany do zapłacenia Czarterującemu kary za zwłokę w wysokości 50,00 PLN za każdą godzinę opóźnienia, o ile umowa nie zostanie zerwana.

 7. Jeśli Armator wycofa się z umowy, do dnia terminu podstawienia jachtu do czarteru włącznie, wówczas ma obowiązek zwrócić Czarterującemu zapłacone przez niego kwoty i dodatkowo zapłacić Czarterującemu karę umowną w kwocie równej wpłaconej przez niego zaliczce, w terminie do planowanego dnia podstawienia jachtu.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Armator. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na stronie mazurylodki.pl

 2. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem strony internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Czarteru, a jeżeli Czarterujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez stronę internetową zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie poinformuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7 thoughts on “Regulamin

 • on Listopad 19, 2019

  autolike, autoliker, Autolike, Autoliker, Status Liker, auto like, Autoliker, Auto Liker, ZFN Liker, Increase Likes, Auto Like, auto liker, Photo Liker, Status Auto Liker, Autolike International, Working Auto Liker, Photo Auto Liker

 • on Listopad 19, 2019

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this sensible
  paragraph.

 • on Marzec 30, 2020

  Incredible points. Sound arguments. Keep up the amazing work.

 • on Maj 21, 2020

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my
  zynga group? There’s a lot of folks that I
  think would really appreciate your content. Please let me know.
  Many thanks

 • on Czerwiec 15, 2020

  That is very attention-grabbing, You are an excessively skilled blogger.
  I have joined your rss feed and stay up for in quest of extra of your magnificent post.
  Additionally, I’ve shared your site in my social networks

 • on Czerwiec 23, 2020

  Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

  I will be sure to bookmark it and return to read more of your
  useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 • on Sierpień 4, 2020

  It’s an amazing paragraph for all the web users; they will obtain benefit from
  it I am sure.

Leave a Reply

Your email address will not be published.